maandag 17 juni 2019

Dromenonderzoek 6 Jupiter in oppositie en Maan en Uranus haaks


Verslag dromenonderzoek 6

11-06-2019 Jupiter in oppositie met de zon, halfvolle maan in oppositie met Neptunes; groot kruis van zon-Jupiter en maan-Neptunes.

Opzet van het onderzoek
Dit dromenonderzoek wil onderzoeken of er meer algemene dan individuele tendensen zijn in droombeelden tijdens een specifieke planetenconstellatie. Overwegende tendensen kunnen wijzen op persoonsoverstijgende invloeden op de ziel van de deelnemers. Dit zouden volks-, landelijke- Europese- of wereldse gebeurtenissen kunnen zijn die de persoon overstijgen. Maar ook kunnen het nog grotere invloeden van buitenaf zijn. Invloeden vanuit ons planetenstelsel waar wij allemaal aan onderhevig zijn. Dit onderzoek vindt plaats tijdens de constellatie van Jupiter in oppositie met de zon op 11-06-2019

Aannames:
·         Wanneer wij gaan slapen verbindt onze ziel zich met de wereld van de planeten en sterren.
·         Deze wereld is onze oorspronkelijke wereld naar welk beeld wij gemaakt zijn. Het terugkomen in deze wereld met de belevenissen van de dag zet deze belevenissen af tegen de oorspronkelijke bedoeling. Hierdoor krijgen zij een ‘kleur/vorm’ die zich in ons lagere zelf afzet. (etherlichaam + fysiek lichaam)
·         Het duurt 2 tot 3 dagen voordat een ervaring is verwerkt en van de ziel (astraal + ik) in het lichaam (etherlichaam + fysiek lichaam) een plek heeft gekregen.
·         Zolang een beleving in de ziel aanwezig is, wordt het meegenomen naar de astrale wereld tijdens de slaap en komt het in verbinding met de grotere astrale wereld.
·         Onze ziel gaat tijdens de slaap onbewust op in de bewegingen en beweegt mee met de bewegingen van de planeten, zon en maan.
·         Deze planetenwerkingen zijn los, maar ook in verhouding tot elkaar werkzaam in onze ziel tijdens de slaap.
·         Deze astrale krachtenwerkingen zijn vormende krachten die in onze ziel beelden vormen die wij, wanneer ons bewustzijn weer optreed, waar kunnen nemen. Dit noemen we dromen.
·         Bij de oppositie van een planeet werkt zijn vormende kracht vooral fysiek op de materie, tot in de stof in.
·         Bij de conjunctie van een planeet werkt zijn vormende kracht vooral op het geestelijke vlak.
·         Wanneer een planeet achter de zon staat, verdwijnt haar werkzaamheid. Ze wordt dan letterlijk en figuurlijk overstraald door de zon.
·         De mens is een synthetisch beeld van de gehele kosmos. Zijn hele organisatie resoneert met de gehele kosmos. Wanneer bij afwezigheid van bepaalde vormende krachten van buitenaf deze krachten niet in de mens worden aangesproken zal de mens zelf deze vormende krachten in zichzelf activeren om een synthese van het geheel te blijven.
·         Hierdoor roept een afwezigheid van een planetenkracht, door bijvoorbeeld het overstralen van de zon, een eigen, innerlijke, specifieke activiteit op.

Deelnemers
Er hebben 21 mensen, die lid zijn van de Sterrenvrienden verzendlijst, deelgenomen aan dit onderzoek. De avond van te voren kregen ze de vraag of ze mee wilden doen aan het onderzoek betreffende hun dromen. Hierdoor waren ze zich bewust dat ze op hun dromen moesten letten en dat er in de ochtend vragen zouden komen. Ze waren daardoor in de gelegenheid om een schrift of andere media naast het bed leggen om hun droom te noteren zodra ze wakker werden. De deelnemers weten dat naar de relatie van de stand van de planeten en hun eigen dromen gezocht wordt. Ook is hun een mededeling over de constellatie van de planeten van deze avond medegedeeld. De vragen waren nog niet bekend en werden pas na de nacht, de volgende ochtend bekend gemaakt. De Sterrenvriendengroep is een open groep waarin iedereen mag deelnemen. De groep bestaat uit cursisten van één van mijn cursussen over dynamische astronomie in het verleden (zie blog). Daarnaast zijn op vraag familieleden, vrienden of kennissen toegevoegd.

De onderzoeksvragen
1. Was je alleen/ met iemand samen/met meerdere/met veel mensen?
2. Kon je slecht in slaap vallen? 
3. Was er een iemand naast je die jou instrueerde/begeleidde? 
4. Had je overwicht, de situatie onder controle?
5. Had je geen overzicht en kwam er steeds iets nieuws op je af?
6.Moest je een probleem, vraagstuk oplossen ?
7. Moest je iets ordenen, opnieuw indelen?       
8. Werd je niet begrepen of niet gehoord?          
9. Heb je onrustig gelegen, letterlijk veel bewogen in bed (c.q. slaapwandelen)?
10. Werd je wakker van je droom?          
11. Hoe verliep de stemming in de droom?

Uitslag van het onderzoek:Conclusie vraag 1:
De meerderheid was met meerdere mensen. Wat zeggen meerdere mensen? De mensen in onze dromen zijn een uitdrukking van wat overdag in onze ziel speelt. De kosmos werkt daar onbewust op in. Werkten er meerdere krachtvelden op ons in? We zien wel een groot kruis waarbij zowel de halfvolle maan als de zon betrokken zijn. Dit zijn de twee heersende spelers in de astrale krachten.  Er speelden 90 graden en 45 graden krachtwerkingen met deze twee spelers en planeten. Dit zijn Marskrachten ( 90, 45 graden) die werkelijk iets in ons oproepen. Er speelden dus meerdere reële astrale krachtwerkingen onderbewust in onze ziel die zich hebben kunnen uiten.Conclusie vraag 2:
Een grote meerderheid kon slecht inslapen. Er waren zelfs drie deelnemers die in de ochtend aangaven dat ze geen antwoord op de vragen konden geven omdat ze te licht of niet hadden geslapen en geen droom hadden kunnen onthouden. Dit is opvallend. Nu werken Jupiter en Saturnus op de innerlijke activiteit tijdens het droomleven. De oppositie van Jupiter en de bijna oppositie van Saturnus kunnen hier dus debet aan zijn. Bij het onderzoek op 2 januari 2019 met Saturnus achter de zon was er ook een overduidelijke activiteit in de droom. Dit duid op het vreemde effect dat zowel in oppositie als in conjunctie de Saturnuskwaliteit sterker werkzaam is. Dit effect zien we bijvoorbeeld ook bij Volle maan en Nieuwe maan met eb en vloed. Beide posities van de maan hebben een versterkend effect op de waterbeweging op aarde. Misschien zal er meer duidelijk worden door het dromenonderzoek dat er aan zit te komen wanneer binnenkort Saturnus in oppositie komt te staan.Conclusie vraag 3:
Dit is wel een hele overgrote meerderheid 9 op de 10 mensen die in hun droom een begeleider ervaarden! Waar komt deze overwegende tendens vandaan?  Ik heb altijd Jupiter als de planeet ervaren met een zachte wijsheidsvolle begeleidende kracht. Jupiter of beter Zeus is de oppergod die de mensen op aarde vaker kwam begeleiden om de juiste stappen te zetten voor de aarde-ontwikkeling. Zijn oppositiestelling geeft hem in de astrale sfeer een grote verschijningskracht. Een verschijning van hem in onze ziel is daardoor niet onwaarschijnlijk. 
Een tweede gedachte die bij mij opkomt is de halfvolle maan die alleen al door zijn marsopstelling van 45 graden een rol speelde maar ook nog een 90 graden uitwisseling heeft met Neptunes. Beide speelden mee. Nu is de maansfeer de sfeer van onze persoonlijke engelen. Dus deze kunnen ook een letterlijk glansrijkere rol hebben gehad in de astrale sfeer en daardoor meer op de voorgrond zijn getreden.Conclusie vraag 4:
Bijna 50/50  had overwicht en de situatie onder controle. Dit verbaasd mij. Omdat Jupiter in oppositie staat had ik verwacht da er wel degelijk overwicht en controle was. Dit wijt ik dan aan het kruis van de maan met Uranus die haaks op deze krachtwerking stond en storend hier op inwerkte.Conclusie vraag 5:
Een grote meerderheid had geen overzicht en de ervaring dat er steeds iets nieuws op hun afkwam. Ook dit staat haaks op mijn beeld van de Jupiterkwaliteit. Deze geeft juist rust, harmonie en overzicht. Ik kan dit ook alleen maar wijten aan de storende invloed van de maan met Uranus die hier haaks op inwerkten. Wanneer er weer een Jupiter oppositie komt in de toekomst zonder halfvolle maan zal het duidelijker worden of mijn conclusie terecht is.Conclusie vraag 6:
Een overgrote meerderheid moest een probleem/vraagstuk oplossen. 87% had in november 2018, toen Jupiter achter de zon stond, een probleem/vraagstuk dat maar niet opgelost raakte. Dit klonk deze keer niet door in de antwoorden die ik kreeg. Bij de stemmingen zien we dat 13 van de 21 mensen een positief gevoel hadden of een zich naar het positieve ontwikkelende gevoel. Dit sluit goed aan bij het beeld dat Jupiter als kwaliteit heeft om met wijsheid antwoorden te geven en rust en harmonie daardoor rust en harmonie te brengen en dat deze kwaliteit door de oppositie van Jupiter nu sterker speelde in onze ziel.Conclusie vraag 7:
Een zéér grote meerderheid moest iets ordenen, opnieuw indelen.  Op 21-05-2019 met Mercurius achter de zon, de maan bij Jupiter en Saturnus die retrograde zijn moest 65% iets ordenen, opnieuw indelen. Een kleine meerderheid. Nu met Jupiter in oppositie en Saturnus in aanloop is de score beduidend hoger. Een duidelijk statement van Jupiter lijkt mij. Zijn kwaliteit is om kosmische ordening te brengen in de chaos.Conclusie vraag 8:
Een prachtige weegschaalstelling van bijna 50/50. De helft van de mensen voelde zich begrepen en de andere helft niet. Ik weet niet precies waarom ik deze vraag ben gaan stellen en welke planeetkwaliteit hij kan ontsluieren. Maar daarom is hij misschien zo belangrijk omdat hij in zijn 50/50 stelling aangeeft hoe dit zielenroersel individueel blijft en niet onder invloed staat van algemene astrale krachtenwerkingen.Conclusie vraag 9:
Ook hier de bijna 50/50 stelling. Het onrustig liggen in bed relateer ik echter wel aan de planeten Jupiter en Saturnus. Opvallend dat dat nu niet eruit kwam. Ook hier kan ik alleen maar kijken naar de 90 graden hoek van de maan met Uranus kijken die de krachtwerking neutraliseert. Dit zal in andere onderzoeken duidelijk moeten worden.Conclusie vraag 10:
Hier ook een patstelling wat betreft het wakker worden. Bekend is uit geesteswetenschappelijk onderzoek dat Mars helpt bij het inslapen en wakker worden. Hij had deze keer geen uitgesproken stelling en dit kwam er ook niet uit. Interessant.


Samenvatting:
Opvallend vind ik deze keer dat mijn aanname betreffende Jupiter qua planeten-uitwerking niet sterk naar voren is gekomen. Is het de maan-Uranus stelling die haaks op de zon-Jupiter werking stond? Deze vraag roept het bij mij op. Het is bekend dat planeten die haaks op een andere planeet staan de werking van die planeet tegenwerken. De maan stond haaks op de Jupiteroppositie. En Uranus van de andere kant ook! Een dubbele 90 graden tegenwerking dus. Dit zou het beeld kunnen verklaren wat hier naar boven is komen drijven. Verder onderzoek zal hier hopelijk meer licht op laten schijnen. Opvallend zijn de hoge scores daarentegen bij het ordenende principe (vr. 7) en de begeleider ( vr. 3). De begeleider wijst voor mij naar de bijzondere maan-Uranus werking die haaks op de Jupiter-zon werking stond. Hierdoor had de maansfeer een sterkere rol in het astrale krachtenpakketje en gaf onze Angeloi-engel meer glans. Het ordenende wijst voor mij naar de Jupiterwerking. Het is nog moeilijk om te denken waarom deze kwaliteit in deze vraag wél sterk naar voren komt ondanks de haakse werking van maan met Uranus hierop. Er zijn meerder variabelen die een rol spelen blijkbaar. Hierdoor kan het onderzoek niet eenduidig verlopen door de meerdere variabelen uit te sluiten en  moeten we maar aan de realiteit onze vooronderstellingen blijven toetsen. Ik merk dat het fijn is dat er in eerdere onderzoeken dezelfde vragen zijn gesteld. Hierdoor krijg is steeds meer vergelijkingsmateriaal. Dus….. onderzoek is een zaak van doorzetten en consequent werken.


Hoe was de stemming in de droom:
De stemmingen die in de dromen ervaren werden nemen in het onderzoek een aparte rol in. Ze zijn niet in een grafiek te zetten omdat het een beleving is die een sterk individueel karakter heeft en zeer persoonlijk verwoord worden.  Ik heb ze naar mijn oordeel ingedeeld naar enerzijds bezwaard en negatief en anderzijds helder en positief. Enkele mensen hadden een tussenvorm/overgangsvorm.


bezwaard,negatief
overgang naar negatief
overgang naar positief
helder, positief
1
Onzeker, angstig, controlerend, ongeduldig

Ingrijpen, handelen, helpen, zo moet het tot ja nu is het goed. Gelukt. Opluchting

Heel rustig, ik ging langzaam dood, heb van iedereen afscheid genomen, en werd wakker toen het zover was. Ik had er vrede mee.     grappig wonderlijk
2
Niet fijn. Van niet wetend, naar paniekerig toen even gerust stellend toen verbijsterend (dat je iets niet wilt/ kan geloven) en paniekerig naar griezelig/akelig.

Droom was grappig Spannend, gejaagd, onbekende situaties, stress, ontspanning maar dan direct weer spanning. Op het verkeerde been gezet.

Intens en vol liefdevolle overgave. Zorgzaam ook
3
Bleef rustig en probeerde niet in wanhoop door te schieten.

Beetje hulp maar voelde me verantwoordelijk voor het oplossen van mijn probleem.

Deel één vredig aangenaam, herkenning van iets ouds. Deel twéé: grote vreugde, liefdevolle gevoelens voor iets dat in 't verleden een stoorzender was. Deel drie: vreugde over een inzicht.

4
ik voldoe niet aan de norm, ik snap de vragen en opdrachten niet.


Beschouwend, internaliserend, opkomend voor mezelf/ grenzen aangevend, verwarring/ chaos, beschouwend terugkijkend op enorme puinhoop van aaneengeschakelde situaties/verschillende mensen/ plaatsen met rustige intern gevoel.               

onverwachts, leuk spannend, het klopte, verwarrend dat het zo was, iets uit verleden dat bevestigd werd

5
overbelasting


Rustig zoekend, gevonden wat ik zocht. Gefrustreerd niet duidelijk weten wat ermee te doen. Afgeleid. Rustiger.
enthousiast/ verward/ rustig

6


ondanks de vervelende situatie kalm en rustig, maakte dat ik langzamerhand inzicht kreeg in de situatie gezamenlijkheid

Veel bezigheid, uitdagend, beetje eng

7


neerslachtig naar goede afloopConclusie stemmingen:
Zoals al eerder bij een conclusie werd genoemd viel mij de positieve vibe op. Enkel mensen hadden ook nare gevoelens maar de meeste verliepen naar het positieve toe of waren al positief. Jupiter wordt al de geluksplaneet genoemd omdat hij ons helpt om ons leven te schikken naar een hoger plan. Dichter bij ons eigenlijke doel.

Voortgang:
Het volgende onderzoek zal plaatsvinden met de Saturnus oppositie op 9 juli 2019. Pluto zal dicht bij hem staan, Jupiter is nog in de buurt werkzaam maar Mars aan de overkant. We zullen zien.

Goede nachten en tot gauw.

Groetjes,
Peter Evers
Jupiter oppositie 2019